Biz hakda

Zkong tory“Cloud Electronic Shelf Label” (ESL) -niň täzelikçisi we çözgüt sürüjisi bolup, bütin dünýäde satyjylara ygtybarly we arzan önümleri hödürleýär.Zkong-yň “Cloud Elektron” tekjeli bellikleri (ESL) we IoT tehnologiýasynyň kömegi bilen satyjylar dükanlaryň satuwlaryny we mahabatlaryny tizlik, çeýeligi we yzygiderliligi bilen aňsatlyk bilen dolandyryp we sürüp bilerler.

ESL-lerimiz BLE we NFC tehnologiýasynda, doly grafiki we üç reňkli ekranda ulanylmaga taýyn.Bahasy, paýnamasy we mahabaty ýaly önüm jikme-jikliklerini görkezmekden başga, bellikleri zerur bolan islendik maglumat we şekil görnüşleri üçin bellikleri hem düzüp bileris.

Bulut gurluşynyň we simsiz aragatnaşygyň ösen tehnologiýalary bilen, Zkong dünýädäki müňlerçe dükanyň dürli talaplaryny ajaýyp kanagatlandyrdy we pes hyzmatdaşlygyň netijeliligi, bahalaryň ýokary nyrhy, aýylganç söwda esasy we iş çykdajylarynyň ýokarlanmagy sebäpli kynçylyklara ýetmäge kömek etdi. .


Elektron tekje belliklerini (ESL) öndürmekden gözbaş alyp, IoT enjamlaryny we çözgütleriň we hyzmatlaryň doly toplumyny hödürleýän “Cloud” platformasyny hödürleýän öňdebaryjy kompaniýa hökmünde ösýäris.Täzeçillik çözgütimiz, akylly dükanlaryň adaty kerpiçden we kerpiçden “Omnichannel” biznesine öwrülmegi üçin möhüm ädimdir.Dükanlarda satyjylara bahalary, mahabaty, paýnamalaryň derejesini, jemgyýetçilik synyny we tekjeden garaşýan islendik maglumatyny alyp bolýan bölek satyjylara we alyjylara has oňat peýdalanýarys, satyjylar derrew uly maglumatlardan müşderi düşünjesini alyp bilerler we kämilleşip bilerler. satuwlary has netijeli we tygşytly görnüşde.

15 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda ajaýyp iş rekordyny gazandyk we 35 ýurtdan müşderilere hyzmat etdik.Alibaba Group, Lenovo Group, Vodfone, China Mobile, Coop Group, E-ink, Qualcomm we başgalar ýaly dünýäniň iň uly bölek söwda markalary bilen ýakyn hyzmatdaşlykda işleýäris.

Biziň pikirimiz, her bir akylly dükan üçin “Cloud Elektron” tekje belliklerini (ESL) ulanmak.Biziň maksadymyz halkara derejesinde has girdejili işewürlik ulgamyny giňeltmek.Çuňňur hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin dünýädäki hyzmatdaşlary garşylaýarys we satuwlaryňyzy artdyrmaga we ösen çözgütler bilen çäkleriňizi optimizirlemäge taýýardyrys.

3000 kooperatiw dükany adaty kagyz bahasy belliklerinden ýüz öwürmäge we tekjelerde göni gürleşmäge het etsin.



Habaryňyzy bize iberiň: