Täze iýmit

Täze iýmit bazary üçin çözülmeli möhüm meseleler aşakdakylar.

Möhleti we möwsüm üýtgemezinden öň günde 4 gezek bahany sazlamak;

Suw bilen köplenç zaýalanýan kagyz ýazgylaryny çalyşmak;

Önüm maglumatyny akylly we täsirli görkezmek üçin dogry garnituralaryň bolmazlygy;

Satyş we margin azalýar, sebäbi köp serişde we çykdajy biderek.

Zkongyň bulutly elektron tekjesi bellikleri bilen bu meseleler derrew ýok edilýär.Täze iýmit dükanlary, satuw mukdaryny durnukly görnüşde gowulandyrmak üçin arassa we tertipli söwda esasy we akylly bellikler bilen has oňat gurşawa öwrülýär.

Fulai azyk ýygyndysy [Çaňşa, Hytaý]

Täze miwe tagamynyň suraty [Hangzhou, Hytaý]

HEMA Sianşeng

rt

Habaryňyzy bize iberiň: