Ammar

Elektron tekjäniň belligi (ESL) kagyzyň sarp edilmegini azaldýar we ammaryň dolandyrylyşyny öňküsinden has aňsatlaşdyrýar.Peýdalaryny aşakdaky ýaly görüň.

ERP ulgamlaryna gowy birikdirilen;

Doly görkezilen element maglumatlary;

Bir stocka derejesini derrew täzelemek;

Etiketkalarda LED duýduryşynyň funksional kömegi;

Şol aýratynlyklar bilen ammar gowulaşan inwentar takyklygy, ätiýaçlyk töwekgelçiliginiň öňüni almak we çykdajylara gözegçilik etmek bilen üpjün edilip bilner.

Söwda ammary

hrt (5)
hrt (4)
hrt (2)
hrt (3)
hrt (1)

Habaryňyzy bize iberiň: