Köp reňkli 13,3 dýuým Elektron tekjäniň belligi ESL

Önümiň beýany:

Marka: Zkong
-Name: Köp reňkli 13,3 dýuým Elektron tekjäniň belligi ESL
Ölçegi: 13.3 ″
-Başga ölçegi: 1.54 ″, 2.13 ″, 2.6 ″, 2.7 ″, 2.9 ″, 4.2 ″, 7.5 ″ 11,6 ″
-Dil: Hytaý, Iňlis, Fransuz, Taý, Arap, Ispan, Portugaliýa we ş.m.
-Bateriýa ömri: 5 ýyl
-Goýun: ak, gara, gyzyl, sary, Gök, Greenaşyl, gyrmyzy we ş.m.
- Işleýiş temperaturasy : 0 ~ 45 ℃
Şahadatnamalar: ISO / CE / FCC / ROHS we ş.m.
-Funksiýa: maglumat displeýi, yşyk çyrasy, NFC, dükany dolandyrmak we ş.m.


Haryt maglumatlary

elektron tekjäniň belligi

 

 Nokat Matrix EPDNFC

 

Hakyky bulut arhitekturasyYşyk-diodly indikator

 

Gara / ak / gyzyl (sary)Çalyşýan batareýa

 

Pes temperatura üçin goldaw

 

 

 

 

 

Önüm synlary

Köp reňkli 13,3 dýuým Elektron tekjäniň belligi ESL

ýtj

Bulut köp reňkli elektron tekjäniň belligi

Elektron tekjäniň belligini (ESL) Hytaýyň öňdebaryjy bölek satyjylary Alibaba bilen taýýarladyk.Bu, BLE, Wi-Fi we bulut hasaplaýyş tehnologiýasyny ulanyp, islendik ESL satyjysynyň iň pes bahasyny we iň gowy öndürijiligini hödürleýän kärhana derejesindäki çözgütdir.Elektron tekjäniň belligi (ESL) hakykatdanam ulaldylyp bilner we merkezi çäklendirilmedik göwrüme çenli dolandyrylýar, dükanda serwer gerek däl.

Bölek satuwlara edilýän basyş yzygiderli ýokarlanýar.Elektron söwdany we bölek satuw bahalaryny sazlaşdyrmagyň zerurlygy sebäpli täze tehnologiýalar durmuşa geçirilýär.Iş ýüküni azaltmak bilen dinamiki we hemmetaraplaýyn bahany dolandyrmagyň artykmaçlyklary görnüp dur.Bäsdeşleriňize görä bahalary aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz ýa-da belli bir söwda alyp barşyny ösdürip bilersiňiz.

Doly bahalar futuristik tendensiýa däl-de, hakykat.Müşderiler dürli kanallar arkaly köplenç birmeňzeş tekliplerde dürli bahalary alýarlar.Bu kanallaryň köpüsine gözegçilik etmek we tertipleşdirmek üçin gurallary talap edýär.Mundan başga-da, ulgamymyz hakykylygy, wagty tygşytlamagy we çeşmeleri optimizirlemegi hödürleýär.El bilen bahalary düzetmek, uly kärhana, awtoulag satyjysy, supermarket, moda dükany ýa-da kiçi kärhana bolsa-da, wagt we serişde talap edýär.Şol çeşmeleri paýlamak üçin özüňize güýç beriň.Elektron tekjäniň bellikleri bilen sanly bahalary sazlamak indi birnäçe sagat däl-de, birnäçe minutlyk meseledir.

Elektron söwda bölek satyjylara bäsdeşlik basyşyny hasam ýokarlandyrýar we bahalaryň ýygy-ýygydan üýtgemegine getirýär.Öňden köne bahany görkezmek, köplenç häzirki ykdysadyýetde hiç bir telekeçiniň alyp bilmejek müşderilerine bolan ynamyň derrew ýitmegine sebäp bolýar.Elektron baha bellikleri bu zerurlyklary çeýeligi, öndürijiligi we takyklygy bilen garşylamaga mümkinçilik berýär.Adaty kagyz bahasynyň belligini üýtgetmek 3 minut töweregi wagt alýar, bu bolsa tutuş dükan üçin birnäçe sagat iş goşýar.Bahalaryň haýal ýerine ýetirilmeginden, çykdajylaryň ýokarlanmagyndan we has ýokary ýalňyşlyk ähtimallygyndan başga-da, kagyz bahasy bellikleri hem ep-esli galyndylara sebäp bolup biler.Gysga jogap sebäpli wagt bellikleri, iş wagty wagtynda tekjäniň we kassa ýygymynyň bahasynyň gabat gelmezligi töwekgelçiligi bolmazdan täzelenip bilner.
Adaty kagyz belliklerinde bar bolan ähli meseleleri çözmek üçin sanly baha belligini ulanalyň.

ESL nähili işleýär?

ESL Bulut platformasy bilen sinhronlaň

6226e0b52

Degişli önümler

Aksesuar

sdv

Şahadatnama

rth (1)

Sorag-jogap

1. Bütin esl ulgamynda näme düzüldi?

ESL bellikleri + esasy stansiýalar + PDA skanerleri + programma üpjünçiligi + gurnama toplumlary ESL bellikleri: 1.54 '', 2.13 '', 2.66 '', 2.7 '', 2.9 '', 4.2 '', 5.8 '', 7.5 '' . Dürli ýerlerde gurnalan ESL bellikleri

2. Ekranyň şablony näme?

Şablon ESL ekranynda haýsy maglumatlaryň görkeziljekdigini we nädip kesgitlenýändigini kesgitleýär.Adatça maglumat displeýi haryt ady, bahasy, gelip çykyşy, ştrih kody we ş.m.

3. Şablon düzülip bilnermi?

Düzeltmegiň zerurlygy ýok.Şablony redaktirlemek wizual, edil boş kagyzda çyzmaga we ýazmaga meňzeýär.Programma üpjünçiligimiz bilen her kim dizaýner.

4. Synag üçin nusgalary satyn alsam, nämä üns bermeli?

Salgylanmak üçin iki wariant bar.a.Esasy görnüşi: 1 * Esasy stansiýa + birnäçe ESL bellikleri + programma üpjünçiligi b.Birinji standart: 1 demo toplum gutusy (her dürli ESL bellikleri + 1 * esasy stansiýa + programma üpjünçiligi + 1 * PDA skaner + 1 gurnama toplumy + 1 * guty) * Esasy stansiýanyň synag üçin zerurdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.ESL belliklerimiz diňe esasy stansiýamyz bilen işläp biler.

5. Nädip satyn almaly?

Ilki bilen talaplaryňyz ýa-da arzaňyz barada bize aýdyň Ikinjiden, maglumatyňyza görä sitata bereris Üçünjiden, kotirovka boýunça goýum goýuň we bank tölegini bize iberiň Dördünjiden önümçilik we gaplamak tertibi Iň soňunda harytlary size iberiň

6. gurşun wagty?

Mysal üçin sargyt adatça 3-10 gün Formal sargyt 1-3 hepde

7. Kepillik barada näme aýdyp bilersiňiz?

ESL üçin 1 ýyl

8. Synag üçin ESL demo toplumyny üpjün edýärsiňizmi?

Hawa.ESL demo toplumy, ähli ululykdaky ESL baha belliklerini, esasy stansiýany, programma üpjünçiligini we käbir esbaplary öz içine alýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler

    Habaryňyzy bize iberiň: