ZKONG şöhle saçýar: CHINASHOP 24-nji sergisinde innowasion bölek satuw çözgütlerini açmak

13-15-nji mart aralygynda Şanhaýyň joşgunly şäherinde geçirilen 24-nji Hytaý bölek satuw sergisinde (ÇINASHOP) ajaýyp syýahatymyzyň esasy pursatlaryny paýlaşýarys.Bölek satuw pudagy üçin şamçyrak bolan bu çäre, spektr boýunça 800-den gowrak öňdebaryjy guramany ýygnady we bölekleýin satuwyň geljegini görkezdi.
Zkong habarlary-41
ZKONG dört reňkli täzeçillikli innowasiýa görnüşimiziň açylmagy bilen tapawutlandy /köp reňkli elektron tekjäniň bellikleriwe iň soňky 13.5 ”LCDakylly alamatlar.

Bu täzelikler diňe önümler däl;sarp edijiniň tejribesini üýtgetmek we bölek satuw dünýäsinde amaly netijeliligi ýokarlandyrmak baradaky borjumyzdyr.Öňdebaryjy çözgütlerimiz bölek satuwyň geljegi - akylly, şahsylaşdyrylan we dowamly geljege göz aýlaýar.
zkong habarlary-42
Geliň, bölekleýin ynkylaby bilelikde täzeläliň, üýtgedeliň we ýolbaşçylyk edeliň.


Iş wagty: Mart-22-2024

Habaryňyzy bize iberiň: