ZKONG, RetailTech2024-de innowasion ESL çözgütlerini görkezmek üçin

ZKONG-yň 12-15-nji mart aralygynda Tokio Big Sight-da bölekleýin tehnologiýa innowasiýalary üçin hökman baryp görmeli “RetailTech2024” -i ýakjakdygyny mälim etmek bilen begenýäris.Bu, soňky tendensiýalary, pudagyň öňdebaryjylary bilen aragatnaşyk gurmak we tehnologiýanyň bölekleýin üýtgemegine öz gözüňiz bilen görmek üçin altyn biletiňizdir.

Kartalaryňyzy belläň!“Booth RT2012” -e baryp görüň, şol ýerde oýun üýtgeýänimizi görkezerisElektron tekjäniň belligi(ESL) çözgütleri.Bu innowasiýa bellikleri, dinamiki nyrhlary, müşderileriň gatnaşygyny we iş netijeliligini öňküsi ýaly bölekleýin amallara öwrüler.

Näme üçin çadyrymyzdan ylgaýarsyňyz?
Öňdebaryjy ESL tehnologiýamyzyň göni ýaýlymlaryny başdan geçiriň.
Dinamiki bahalaryň dükanyňyzy nädip üýtgedip biljekdigini öwreniň.
Bölek satuw meseleleriňizi çözmek üçin hünärmenlerimiz bilen söhbetdeşlik geçiriň.
Peýdalarynyň köpdügini öwreniňESL tehnologiýasyep-esli çykdajylary tygşytlamakdan deňeşdirip bolmajak müşderi tejribesine getirýär.

RetailTech2024-de bolmak isleýärsiňizmi?Booth RT2012 bilen durmagy unutmaň.Biziň ýagdaýymyzy görkezmek isleýärisESL çözgütleribölek satuw potensialyňyzy açmagyň we sizi bäsdeşlikden aýyrmagyň açary bolup biler.

Görüşýänçäk!

Zkong habarlary-40


Iş wagty: Mart-08-2024

Habaryňyzy bize iberiň: